Aktualności: informacje dla odbiorców usług wodociągowych

Na tej stronie zamieszczamy informacje dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Proszowice.

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.

Informacja dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Proszowice

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą za okres 2022- 2025 - decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak KR.RZT.70.51.2022 z dnia 20 czerwca 2022 z dniem 18.07.2022 ulegają zmianie ceny taryfowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie obsługiwanym przez proszowicką sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Informacja

W dniu 16.02.2022 r. wystąpiła awaria wodna na ul. Krakowskiej.
Awaria będzie usuwana do godzin wieczornych.
Brak wody wystąpi na ulicach Krakowskiej, Mieszkowskiego i Głowackiego.
Beczkowóz jest podstawiony koło przedszkola Nr. 1 ul. Krakowska 35

Ogłoszenie o jakości wody

Badania próbek wody pobranej przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z instalacji zbiornika wody w Teresinie (po przeprowadzonej dezynfekcji), nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uchylił Decyzję nr 9/2021 o warunkowej przydatności  wody z sieci wodociągowej do spożycia przez ludzi. Na podstawie ww. Decyzji i wewnętrznych badań jakości wody z instalacji zbiornika wody w Teresinie, zbiornik wody został ponownie włączony do eksploatacji w układzie zasilania południowej części Gminy Proszowice.  Komunikaty i ostrzeżenia - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach - Portal Gov.pl (www.gov.pl)