Wnioski o przyłączenie do sieci wodociągowej

wylewana woda z szklanki

Tutaj znajdziesz formularze  wniosków o przyłączenie do sieci wodociągowej

 oraz wydanie warunków technicznych.

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej zawiera takie dane, jak:

  • imię i nazwisko oraz adres podmiotu wnioskującego

  • informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości

  • lokalizacja

  • maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody

  • maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków

  • rodzaj ścieków

  • planowany termin przyłączenia do sieci wodociągowej

Do wniosku należy załączyć mapę sytuacyjną, plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, który określa usytuowanie obiektu w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

 

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie warunków technicznych?

Należy przedłożyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

  • mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500

  • pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika)

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.