Ogłoszenie o jakości wody

próbka z wodąBadania próbek wody pobranej przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z instalacji zbiornika wody w Teresinie (po przeprowadzonej dezynfekcji), nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uchylił Decyzję nr 9/2021 o warunkowej przydatności  wody z sieci wodociągowej do spożycia przez ludzi. Na podstawie ww. Decyzji i wewnętrznych badań jakości wody z instalacji zbiornika wody w Teresinie, zbiornik wody został ponownie włączony do eksploatacji w układzie zasilania południowej części Gminy Proszowice.  Komunikaty i ostrzeżenia - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Od 31.05.2021 r. sieci wodociągowe w części Szczytnik (od skrzyżowania na Kowary w kierunku Proszowic), Makocicach, Gniazdowicach i części Opatkowic (od Makocic do osiedla POM)  są zasilane poprzez sieć wodociągową Gminy Radziemice.

Pozostała część Szczytnik, Szczytniki-Kolonia, Kadzice, część Klimontowa, część Opatkowic, Ostrów, Boronice, Posiłów są zasilane wodą z sieci wodociągowej Gminy Pałecznica.

Zaopatrzenie w wodę południowej części Gminy Proszowice, realizowane głównie przez Stację Uzdatniania Wody w Proszowicach jest uzupełniane z sieci wodociągowej Gminy Pałecznica.