Informacja

Kalendarium

11.02.2021 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał - na podstawie przeprowadzonego badania próbki wody pobranej z instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach – Decyzję nr 4/2021, stwierdzającą przydatność wody uzdatnianej w Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach, do spożycia przez ludzi. W związku  z  ww. decyzją uruchomiono Stację Uzdatniania Wody - proszowicki układ  wodociągowy aktualnie jest zasilany z ujęcia wody w Opatkowicach.

05.02.2021 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał - na podstawie przeprowadzonego badania próbki wody pobranej z instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Proszowicach – Decyzję nr 1/2021, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. W związku  z przedmiotową decyzją zatrzymano Stację Uzdatniania Wody i włączono zasilanie z ujęć wody z Pałecznicy (całość wody w sieci wodociągowej pochodzi z ujęć głębinowych w Pałecznicy). Zlecone zostały interwencyjne badania wody w SUW.

Kalendarium

02.02.2021 r. - PSSE pobiera próbkę wody z instalacji Stacji Uzdatniania Wody, w dniu 05.02.2021 r. laboratorium PSSE oznacza 2 jtk Clostridium perfringens,

02.02.2021 r. - PSSE pobiera próbkę wody z instalacji Przedszkola nr 1, przy ul. Krakowskiej 35, w dniu 05.02.2021 r. - wyniki badań - bez uwag

Wodociągi Proszowickie sp. z o. o

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Proszowicach i decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice,  z dniem 1.04.2016 r. działalność w zakresie ujmowania wody, jej uzdatniania i dostarczania (wraz z odbiorem i oczyszczaniem ścieków) dla odbiorców na terenie Gminy Proszowice rozpoczęła firma Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o.

Siedziba firmy znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 25 w Proszowicach.

Informacje

Lipiec 2021 - aktualnie są prowadzone roboty instalacyjne przy zbiorniku wody w Teresinie, przystosowujące instalację zbiornika do wewnetrznej cyrkulacji wody i jej wymuszonej wymiany. Celem robót jest rozwiązanie problemu stagnacji wody i dezynfekcji zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów.

 

Ogłoszenie o jakości wody

Badania próbek wody pobranej przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z instalacji zbiornika wody w Teresinie (po przeprowadzonej dezynfekcji), nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uchylił Decyzję nr 9/2021 o warunkowej przydatności  wody z sieci wodociągowej do spożycia przez ludzi. Na podstawie ww. Decyzji i wewnętrznych badań jakości wody z instalacji zbiornika wody w Teresinie, zbiornik wody został ponownie włączony do eksploatacji w układzie zasilania południowej części Gminy Proszowice.  Komunikaty i ostrzeżenia - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Od 31.05.2021 r. sieci wodociągowe w części Szczytnik (od skrzyżowania na Kowary w kierunku Proszowic), Makocicach, Gniazdowicach i części Opatkowic (od Makocic do osiedla POM)  są zasilane poprzez sieć wodociągową Gminy Radziemice.

Pozostała część Szczytnik, Szczytniki-Kolonia, Kadzice, część Klimontowa, część Opatkowic, Ostrów, Boronice, Posiłów są zasilane wodą z sieci wodociągowej Gminy Pałecznica.

Zaopatrzenie w wodę południowej części Gminy Proszowice, realizowane głównie przez Stację Uzdatniania Wody w Proszowicach jest uzupełniane z sieci wodociągowej Gminy Pałecznica.